Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


infozkousky

Základní Informace ke zkouškám z Matematiky I a II

Zkoušky z předmětů Matematika I a II jsou organizovány Ústavem technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. Po splnění zkoušky v každém z těchto předmětů získává student(ka) 8 kreditů.

Požadavky pro zkoušku jsou publikovány na této stránce.

Obecně se zkoušky na Fakultě strojní řídí Studijním a zkouškovým řádem pro studenty ČVUT v Praze. K organizaci zkoušek z Matematiky vydává Ústav technické matematiky Vyhlášku o ZK, a to speciálně pro každý akademický rok dva týdny před koncem semestru. Vyhláška upravuje místa a časy konání zkoušek v daném semestru.

Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním systému KOS, nejpozději však dva dny před termínem zkoušky.

Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný zápočet ze cvičení, tj. jeho zápis ve studijním informačním systému KOS. Je povinností studenta, aby si zkontroloval, zda má svůj zápočet v KOSu zaznamenán. Zápočty z předchozího studia na fakultě se neuznávají, student(ka) musí získat zápočet vždy znovu. Zkouška absolvovaná bez uděleného zápočtu je neplatná.

Zkouška je písemná, předpokládá se však znalost pojmů vyjmenovaných v plánu přednášek a porozumění jejich vzájemným souvislostem. Rovněž se vyžaduje znalost vyjmenovaných vět (včetně předpokladů) a schopnost jejich aplikace při řešení úloh, včetně ověření platnosti předpokladů. U zkoušky nelze tolerovat závažné nedostatky ve znalostech středoškolské matematiky, totéž platí při nezvládnutí výpočtu derivací. Zkouška trvá 2 hodiny (studující, který zmešká začátek zkoušky, nemůže být zkoušen). Kromě psacích potřeb nejsou povoleny jiné pomůcky. Zkouškový test obsahuje 6 úloh. V testu lze získat celkem 100 bodů.

Výsledná známka se stanoví takto:

Celkový počet bodů Hodnocení Klasifikační stupeň
86 a více výborně A (1)
77 - 85 velmi dobře B (1-)
68 - 76 dobře C (2)
59 - 67 uspokojivě D (2-)
50 - 58 dostatečně E (3)
méně než 50 nedostatečně F (4)

Pokud student(ka) ze závažných důvodů nesouhlasí s hodnocením svého testu, má možnost podat vedoucímu ústavu písemně zdůvodněnou žádost o komisionální přezkoumání testu.

Zkouška absolvovaná v opravném termínu, na který neměl student podle Studijního a zkušebního řádu nárok, je neplatná.

Požadavky ke zkoušce jsou ve formě stručného popisu tématických okruhů zde Zkoušky z Matematiky I, resp. Zkoušky z Matematiky II.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/infozkousky.txt · Poslední úprava: 2023/12/03 14:28 autor: Gejza Dohnal