Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


infozkousky

Základní Informace ke zkouškám z Matematiky I a II

Zkouška v předmětů Matematika I a II probíhá ve dvou úrovních - na úrovni A (též Alfa). Po splnění zkoušky v každém z těchto předmětů na úrovni Beta získává student(ka) 6 kreditů. Za splnění zkoušky na úrovni Alfa lze získat o 3 kredity více, tedy 9 kreditů. Pokud student(ka) úspěšně absolvuje obě zkoušky (B a později i A), může získat celkem maximálně 9 kreditů z každého předmětu (Matematika I a Matematika II). (Podrobněji viz Úrovně Alfa a Beta.)

Požadavky pro zkoušku úrovně B jsou redukovány. Úroveň zkoušky si studující volí sám. Pro úspěšné absolvování studijního programu TZSI je zkouška úrovně A povinná, může však být splněna v pozdějších semestrech.

Obecně se zkoušky na Fakultě strojní řídí Studijním a zkouškovým řádem pro studenty ČVUT v Praze. K organizaci zkoušek z Matematiky vydává Ústav technické matematiky Vyhlášku o ZK, a to speciálně pro každý akademický rok:
Vyhláška o zkoušce z Matematiky I v akademickém roce 2017/2018,
Vyhláška o zkouškách z Matematiky II v akademickém roce 2017/2018
Vyhláška upravuje místa a časy konání zkoušek v daném semestru.

Ke zkoušce se student(ka) přihlašuje i odhlašuje v informačním systému KOS, nejpozději však dva dny před termínem zkoušky. Všechny vypsané termíny se týkají zkoušek obou úrovní, tj. Alfa i Beta. Pro zvolený termín se však student(ka) přihlašuje pouze na jednu z těchto dvou úrovní.

Podmínkou účasti u zkoušky je udělený a zapsaný zápočet ze cvičení, tj. jeho zápis ve studijním informačním systému KOS. Je povinností studenta, aby si zkontroloval, zda má svůj zápočet v KOSu zaznamenán. Zápočty z předchozího studia na fakultě se neuznávají, student(ka) musí získat zápočet vždy znovu. Zkouška absolvovaná bez uděleného zápočtu je neplatná.

Podmínka zápočtu se netýká samostatně zapisovaného předmětu úrovně Alfa, pokud už má z předchozích semestrů student(ka) splněnu zkoušku z předmětu Beta.

Zkouška se obvykle koná písemnou formou a trvá 2 hodiny (studující, který zmešká začátek zkoušky, nemůže být zkoušen). Kromě psacích potřeb nejsou povoleny jiné pomůcky. Zkouškový test obsahuje 6 úloh. V testu lze získat celkem 100 bodů.

Výsledná známka se stanoví v obou úrovních takto:

Celkový počet bodů Hodnocení Klasifikační stupeň
86 a více výborně A (1)
77 - 85 velmi dobře B (1-)
68 - 76 dobře C (2)
59 - 67 uspokojivě D (2-)
50 - 58 dostatečně E (3)
méně než 50* nedostatečně F (4)

*Upozornění: Pokud student(ka) dosáhne ze zkouškového testu při zkoušce úrovně A méně než 50 ale více než 41 bodů (tedy alespoň 42), obdrží nabídku hodnocení E (dostatečně, známka 3) zkoušky úrovně B.

V případě klasifikace „nedostatečně“ si pro opravný termín může student(ka) zvolit úroveň zkoušky nezávisle na původní volbě.

Úspěšně vykonaná zkouška úrovně Alfa je současně i zkouškou úrovně Beta. Pokud však zkouška Beta byla vykonána úspěšně už
v předchozím termínu, pak pro ni platí původní klasifikace.

V případě úspěšného vykonání zkoušky úrovně Beta může student(ka) využít nevyčerpané zkouškové termíny ke složení zkoušky úrovně Alfa. Počet termínů se řídí Studijním a zkouškovým řádem pro studenty ČVUT v Praze.

Pokud student(ka) ze závažných důvodů nesouhlasí s hodnocením svého testu, má možnost podat vedoucímu ústavu písemně zdůvodněnou žádost o komisionální přezkoumání testu.

Zkouška absolvovaná v opravném termínu, na který neměl student podle Studijního a zkušebního řádu nárok, je neplatná.

<-zpět

/data/www/mat.nipax.cz/data/pages/infozkousky.txt · Poslední úprava: 2021/12/30 08:23 autor: Gejza Dohnal